Pure Kids Fotografie

Pure zacht & rust 

 

 Algemene Voorwaarden voor www.purekidsfotografie.nl


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.purekidsfotografie.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Purekidsfotografie. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Purekidsofotografie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Purekidsfotografie.


Indien van toepassing

Voor de prijzen die op de website staan geldt dat wij streveen naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Purekidsfotografie te mogen claimen of te veronderstellen.


Purekidsfotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.purekidsfotografie.nl onvolledig en of onjuist izjn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvraaden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Purekidsfotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Factuur en betaling

Betaling dient binenn 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien Purekidsfotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij wettelijke rente van 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

Indiend de wederpartij in verzuim is van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten in rekening van de wederpartij.

Geen enkel gebruik van het fotografisch werk van Purekidsfotografie op welke wijzen dan ook is toegestaan zoland de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.


Klachen

Klachten over het geleverde werk moet zo snel mogelijk, in iedergeval binnen 10 werkdagen na levering van de foto's schriftelijk/per mail aan Purekidsfotografie worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn van 6 weken alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recentie versie van de disclaimer van www.purekidsfotografie.nl op deze pagina.

 
E-mailen
Map
Instagram